Montessori metoda

Naším cílem je přispět ke správnému psycho-motorickému vývoji dětí a připravit je do života.

Naše děti respektujeme  a rozvíjíme jejich dovednosti a schopnosti pomocí Montessori metody.

Co je MONTESSORI metoda?

Náš Klub používá zásady, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori (1870-1952).

Metoda vychází z potřeb malého dítěte. Výchova je chápána jako realizace svobody dítěte, které má více možností rozvíjet tvořivé síly. Zajišťuje svobodný a spontánní rozvoj dítěte. Tempo je přizpůsobeno možnostem dítěte  a bez trestů. Dětem poskytuje volnost v upraveném prostředí tak, aby bylo bohaté na aktivity.

Učitel a žák v Montesoriovské škole jsou rovnocennými partnery, učitel projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost. Dítě se podílí samo na určování tempa výuky. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné. Maximální volnost udílí dítěti tehdy, když je schopno samo převzít zodpovědnost. Zasahuje, když se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost nebo jsou-li porušována pravidla.

Mylně je Montessori metoda vnímána tak, že si děti "dělají, co chtějí" a neexistují žádná pravidla. Opak je pravdou. Děti se učí dodržovat pravidla a v rámci pravidel si volí činnosti, které je zajímají. Učitel jim poskytuje pomoc, aby dítě dosáhlo vytyčeného cíle a dítě se mohlo svým tempem rozvíjet.

Učitel připravuje podnětné prostředí (podle speciálních pravidel) a děti jsou tímto prostředím aktivizovány. Děti mají k dispozici pomůcky pro praktický život (rozvoj samoobsluhy), smyslovou výchovu ( rozvoj smyslů  - hmat, čich, sluch, atd.), kosmickou výchovu ( vzdělávací oblasti např. zvířata, koloběh vody, rostliny, atd.), matematiku ( psaní číslic, počítání, vnímání kvantity podle speciálních montessori pomůcek, sčítání, atd.) a jazyk (děti už cca v 5 letech umí číst a psát pomocí Montessori metody). Dbáme také na rozvoj sociálních dovedností, rozvoje řeči, grafomotoriky, zpíváme, učíme se básničky, hrajeme na zobcovou flétnu  tvoříme z různých materiálů a různými metodami a v neposlední řadě se učíme angličtinu ( s možností komunikace pouze v AJ) a hýbeme se!

 

Myšlenky M. Montessori:

 

Dítě je tvůrcem sebe sama

Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.

Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Důraz kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

Respektování senzitivních (citlivých) období.

Doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká. 

Svobodná volba práce.

Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

Připravené prostředí.

Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

Polarizace pozornosti.

Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Celostní učení.

Vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se musí promítat i do procesu učení.

 

Rádi poskytneme další informace na vyžádání.

Pořádáme informační kurz o Montessori metodě. Kontaktujte nás.

 

U nás k dispozici: